Hlásič CO2

Nenápadný hlídač pro bezpečný domov.

ca. 1 200 CZK
ca. 400 CZK
ca. 500 CZK
ca. 2 700 CZK

Jak vybrat hlásič CO2

 • Koncentrace vodní páry a oxidu uhličitého (CO2) patří mezi základní ukazatele kvality vnitřního prostředí budov.
 • Zvýšené koncentrace jsou typickým důsledkem nedostatečné výměny vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy.
 • Relativní vlhkost vnitřního vzduchu nad 50% zvyšuje riziko růstu plísní.
 • Z dlouhodobých měření vyplývá, že při nedostatečném větrání je rychleji překročena koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu než relativní vlhkost vzduchu.
 • Nadměrné množství oxidu uhličitého ve vzduchu se na lidském organismu projevuje příznaky únavy, malátnosti, bolesti hlavy.

Účinky na lidský organismus

Koncentrace oxidu uhličitého je udávána v ppm. Naměřených např. 1 500 ppm = 1 500 částic v ovzduší na milion  dalších. Někdy se udává i v %.

Kombinovaný
FireAngel SCB10
Koncentrace v ppm Vliv na lidské zdraví
Cca 300 ppm úroveň venkovního prostředí
Do 1 000 ppm doporučená úroveň ve vnitřních prostorách
1 200 – 1 500 ppm doporučená maximální úroveň ve vnitřních prostorách
1 000 – 2 000 ppm nastávající příznaky únavy a snižování koncentrace
2 000 – 5 000 ppm možné bolesti hlavy
5 000 ppm maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
Víc než 5 000 ppm nevolnost a zvýšený tep
Víc než 15 000 ppm dýchací potíže
Víc než 40 000 ppm možná ztráta vědomí

Víte, že…?

Maximální koncentraci CO2 v budovách upravuje vyhláška. Podle ní nesmí překročit koncentrace CO2 hodnotu 1500 ppm. Toho lze dosáhnout v případě, že výměna vzduchu v obývané místnosti bude cca 25 m3/hod na osobu.

Hlásiče

Požadavky na přístroje pro měření koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí nejsou vysoké. Obvykle se měří v místnostech s normálními okolními podmínkami, měřicí rozsahy jsou požadovány do maximálně 5000 ppm a nejsou kladeny ani zvláštní požadavky na přesnost a spolehlivost měření.

Při volbě měřicích přístrojů je nutné posoudit rizika a zvolit odpovídající technickou úroveň měřicí techniky. Požadované měřicí rozsahy v průmyslových aplikacích bývají obvykle nejméně do 5 % obj. CO2.

Malý
SOLIGHT 1D31

Elektroakustická čidla

Pracují na principu vyhodnocování změn kmitočtu ultrazvuku v mechanickém rezonátoru. Pomocí elektroniky se vyhodnocuje změna kmitočtu ultrazvukových vln  a na základě závislosti změny kmitočtu na koncentraci CO2 ve vzduchu se určuje aktuální koncentrace CO2.

Hlavní předností těchto čidel je dlouhodobá stabilita bez nutnosti rekalibrace.

Elektrochemická čidla

Tato čidla obvykle sestávají z elektrochemického článku s tuhým elektrolytem. Tento článek je přídavným žhavením vyhříván na pracovní teplotu. Na elektrodách článku dochází k chemickým reakcím podobným jako v palivovém článku, kdy se spotřebovává kyslík a na elektrodách článku vzniká elektromotorická síla. Měřením této elektromotorické síly pomocí speciální elektroniky se pak zjišťuje koncentrace CO2 ve vzduchu.

Hlasitý
NEDIS DTCTCO30WT

Hlavní předností těchto čidel je vysoká citlivost a vynikající selektivita na oxid uhličitý. Jsou obvykle levnější než čidla NDIR, ovšem s výrazně nižší životností (cca 2 roky) a přesností.

Princip NDIR Non-Dispersive Infrared, nerozptýlené infračervené světlo

Tato čidla pracují na principu měření útlumu infračerveného záření ve vzduchu. Čidla sestávají ze zdroje infračerveného záření, světlo-vodné trubice a infračerveného detektoru s příslušným filtrem. Signál z infračerveného detektoru se dále zesiluje a pak se pomocí další elektroniky vyhodnocuje útlum záření, který je zapříčiněn kolizí s oxidem uhličitým. Na tomto základě se vypočítá aktuální koncentrace CO2 ve vzduchu.

Čidla NDIR jsou obecně velmi přesná a dlouhodobě stabilní. Výhodou je, že měří koncentraci již od nulové hodnoty, zvládnou měřit i vysokou koncentraci CO2. V současné době máme princip NDIR aplikovaný ve všech čidlech koncentrace oxidu uhličitého. Jejich stabilita a životnost je více jak 10 let.

Set
SET Kidde 10Y29 + CO Kidde 10LLDCO + SAFE 808L + Hasicí sprej SAFE 500

Umístění

 • V místech, která jsou nejvíce vypovídající z hlediska kvality vnitřního vzduchu
 • Ve výšce cca 1,0-2,0 m na úrovní podlahy na vnitřních stěnách
 • Alespoň 1 m od rohu
 • Alespoň 0,5-1 m od dveří
 • Minimálně cca 1 metr od rohu místnosti
 • V místech, kde se pohybuje teplota v rozmezí cca 10 – 40°C
 • V blízkosti (ne v těsné blízkosti) odtahu vzduchu z místnosti

Cena

 • Ceny indikátorů kvality vzduchu v místnosti, které jsou schopny měřit i koncentraci CO2, se pohybují okolo 4 000 Kč. Mezi kvalitní přístroje patří měřiče značek Wöhler, Voltcraft nebo NetAtmo.
 • Dražší měřicí zařízení je schopné průběžně sledovat hodnoty teploty, koncentrace CO2 a vlhkosti vzduchu v čase. Cena těchto přístrojů se pohybuje kolem 5 000 Kč, mohou umožňovat také propojení s počítačem. Všechny uvedené měřiče nabízí funkci alarmu, kterým upozorní na dosaženou nastavenou koncentraci oxidu uhličitého v místnosti.

Otázky a odpovědi

Co je oxid uhličitý?

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je těžší než vzduch, v pevném skupenství je znám také jako suchý led. Jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. Oxid uhličitý se vyznačuje vyšší hustotou než vzduchu. Dobře se rozpouští ve vodě. Je nehořlavý a z chemického hlediska jde o stabilní látku, je přirozeným plynem, který se objevuje v zemské atmosféře. V posledních letech jeho koncentrace stoupá.

Co je oxid uhelnatý CO?

Oxid uhelnatý působí na nervový systém, cévy i srdce. CO je bezbarvý plyn, není cítit a proto ho nelze nijak rozeznat. Vzniká nedokonalým spalováním plodin z karmy, plynového kotle, krbu i kotle na pevná paliva. Jako ochranu před tímto nebezpečným plynem můžete pořídit hlásič CO.

Různé typy produktů porovnejte zde.

Jméno
Kombinovaný
Malý
Hlasitý
Set
Image
Produkt
FireAngel SCB10
SOLIGHT 1D31
NEDIS DTCTCO30WT
SET Kidde 10Y29 + CO Kidde 10LLDCO + SAFE 808L + Hasicí sprej SAFE 500
Cena ca. 1 200 CZK ca. 400 CZK ca. 500 CZK ca. 2 700 CZK
  Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena Aktuálni cena